CCVSATTP Hà Giang logo

Cơ cấu tổ chức

A. Lãnh đạo Chi cục

1. BS CKII Ngọc Thanh Dũng

- Chức vụ: Chi cục trưởng.

- Điện thoại cơ quan: 02193.886.707 - DĐ: 0942.658.868.

- E-mail: ntdung.syt@hagiang.gov.vn.

2. BS CKI Nguyễn Văn Trân

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Điện thoại cơ quan: 02193.886.  - DĐ: 0988.315.024.

- E-mail: tranhgatvstp@gmail.com.

B. Các phòng chuyên môn

I. Phòng Hành chính - Tổng hợp

1. BS CKII Hoàng Thị Chuyển - Chức vụ: Trưởng phòng

 - Điện thoại: 02193.886.282  - DĐ:0915.399.656.

- E-mail: hoangchuyenvfa@gmail.com

2. CN. Ninh Văn Hoán - Chức vụ: Phó trưởng phòng 

- Điện thoại cơ quan: 02193.886.282  - DĐ: 0949.099.129

- E-mail: nvhoan.syt@hagiang.gov.vn

3. CN. Lường Thị Biển - Chức vụ: Kế toán

- Điện thoại cơ quan: 02193.886.282  - DĐ: 0942.381.981

- E-mail: bienythg@gmail.com.

4. CN. Tạ Văn Khương - Chuyên viên

- ĐT: 0987 443 995; Email: tvkhuong.syt@hagiang.gov.vn

II. Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra

1.  CN. Nguyễn Thị Hồng Hà - Chức vụ: Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: 02193.888.283 - DĐ: 0949.035.697

+ E-mail: hongha71.tp@gmail.com

2. CN. Nông Đức Huynh - Chức vụ:  Phó trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: 02193.888.283  - DĐ: 0984.418.741

+ E-mail: duchuynhhg@gmail.com

3. CN. Phạm Thị Bích Hạnh - Chức vụ: Chuyên viên

+ Điện thoại cơ quan: 02193.888.283 - DĐ: 0912.511.838

+ E-mail: bichhanhattp@gmail.com

4. CN. Vũ Thị Mận - Chức vụ: Chuyên viên

+ Điện thoại cơ quan: 02193.888.283 - DĐ: 0943.221.468

+ E-mail: vtmanvfa@gmail.com

5. CN. Nguyễn Đình Khiếu - Chức vụ: Chuyên viên

+ Điện thoại cơ quan: 02193.888.283 - DĐ: 0916.633.221

+ E-mail: nguyenkhieuvfa@gmail.com

 

 

 

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

Gửi thông tin

  Tư vấn

Tư vấn qua điện


Tư vấn Fax


Tư Vấn Email


Tiếp nhận tin vi phạm


Liên kết web

Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Cục quản lý dược - Bộ Y Tế

Quảng cáo

Văn Kiện Đảng

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm
Cục quản lý dược - Bộ Y Tế
Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế