CCVSATTP Hà Giang logo

Cơ cấu tổ chức

A. Lãnh đạo Chi cục

1. BS CKII Ngọc Thanh Dũng

- Chức vụ: Chi cục trưởng.

- Điện thoại cơ quan: 02193.886.707 - DĐ: 0942.658.868.

- E-mail: ntdung.syt@hagiang.gov.vn.

2. BS CKI Nguyễn Văn Trân

- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng

- Điện thoại cơ quan: 02193.886.  - DĐ: 0988.315.024.

- E-mail: tranhgatvstp@gmail.com.

B. Các phòng chuyên môn

I. Phòng Hành chính - Tổng hợp

1. CN. Ninh Văn Hoán - Chức vụ: Phó trưởng phòng 

- Điện thoại cơ quan: 02193.886.282  - DĐ: 0949.099.129

- E-mail: nvhoan.syt@hagiang.gov.vn

2. CN. Lường Thị Biển - Chức vụ: Kế toán

- Điện thoại cơ quan: 02193.886.282  - DĐ: 0942.381.981

- E-mail: bienythg@gmail.com.

3. CN. Tạ Văn Khương - Chuyên viên

- ĐT: 0987 443 995; Email: tvkhuong.syt@hagiang.gov.vn

II. Phòng Nghiệp vụ - Thanh tra

1.  CN. Nguyễn Thị Hồng Hà - Chức vụ: Trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: 02193.888.283 - DĐ: 0949.035.697

+ E-mail: hongha71.tp@gmail.com

2. CN. Nông Đức Huynh - Chức vụ:  Phó trưởng phòng

+ Điện thoại cơ quan: 02193.888.283  - DĐ: 0984.418.741

+ E-mail: duchuynhhg@gmail.com

3. CN. Phạm Thị Bích Hạnh - Chức vụ: Chuyên viên

+ Điện thoại cơ quan: 02193.888.283 - DĐ: 0912.511.838

+ E-mail: bichhanhattp@gmail.com

4. CN. Vũ Thị Mận - Chức vụ: Chuyên viên

+ Điện thoại cơ quan: 02193.888.283 - DĐ: 0943.221.468

+ E-mail: vtmanvfa@gmail.com

5. CN. Nguyễn Đình Khiếu - Chức vụ: Chuyên viên

+ Điện thoại cơ quan: 02193.888.283 - DĐ: 0916.633.221

+ E-mail: nguyenkhieuvfa@gmail.com

 

 

 

Tiếp nhận thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

 

Gửi thông tin

  Tư vấn

Tư vấn qua điện


Tư vấn qua điện 2


Tư vấn Fax


Tư Vấn Email


Tiếp nhận tin vi phạm


Liên kết web

Công thổng tin điện tử Bộ Y Tế

Cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Cục quản lý dược - Bộ Y Tế

Quảng cáo

Văn Kiện Đảng

Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy