CCVSATTP Hà Giang logo

Văn bản quy phạm pháp luật

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
17/2023/TT-BYT 26/09/2023 17/2023/TT-BYT V/v Sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành
11/2022/QH15 28/08/2023 11/2022/QH15 V/v Ban hành Luật thanh tra
43/2023/NĐ-CP 28/08/2023 43/2023/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra
1386/QĐ-UBND 17/08/2023 1386/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
44/2023/TT-BTC 03/07/2023 44/2023/TT-BTC V/v Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Tai lieu 24/04/2023 Tai lieu Tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
08/2023/TT-BYT 17/04/2023 08/2023/TT-BYT Baĩ bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành
04/2023/TT-BYT 01/03/2023 04/2023/TT-BYT V/v Quy định hình thức quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
217-QĐ/TW 21/02/2023 217-QĐ/TW V/V ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam
218-QĐ/TW 21/02/2023 218-QĐ/TW V/v Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị xã hôi và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng
17-CT/TW 06/02/2023 17-CT/TW Tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới
1295/QĐ-TTg 11/01/2023 1295/QĐ-TTg V/v ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế
24/2020/TT-BCA 11/01/2023 24/2020/TT-BCA V/v ban hành biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
11/QĐ-BYT 09/01/2023 11/QĐ-BYT v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
42/2022/NĐ-CP 08/09/2022 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP
124/2021/NDD-CP 28/12/2021 124/2021/NDD-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/201//NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành c
17/CT-TTg 13/04/2020 17/CT-TTg Chỉ thị về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 25/11/2018 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế
Số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 10/10/2018 Số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 11/09/2018 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm