CCVSATTP Hà Giang logo

Văn bản quy phạm pháp luật

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
22/2023/QH15 04/04/2024 22/2023/QH15 Luật đấu thầu năm 2023
01/2024/TT-BKHCN 26/03/2024 01/2024/TT-BKHCN V/v Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
23/2024/NĐ-CP 14/03/2024 23/2024/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Đấu thầu
24/2024/NĐ-CP 14/03/2024 24/2024/NĐ-CP V/v quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
03/2024/NĐ-CP 31/01/2024 03/2024/NĐ-CP Quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra
17/2023/TT-BYT 26/09/2023 17/2023/TT-BYT V/v Sửa đổi bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành
11/2022/QH15 28/08/2023 11/2022/QH15 V/v Ban hành Luật thanh tra
43/2023/NĐ-CP 28/08/2023 43/2023/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thanh tra
1386/QĐ-UBND 17/08/2023 1386/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
44/2023/TT-BTC 03/07/2023 44/2023/TT-BTC V/v Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Tai lieu 24/04/2023 Tai lieu Tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
08/2023/TT-BYT 17/04/2023 08/2023/TT-BYT Baĩ bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành
04/2023/TT-BYT 01/03/2023 04/2023/TT-BYT V/v Quy định hình thức quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV
217-QĐ/TW 21/02/2023 217-QĐ/TW V/V ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam
218-QĐ/TW 21/02/2023 218-QĐ/TW V/v Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị xã hôi và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng
17-CT/TW 06/02/2023 17-CT/TW Tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới
1295/QĐ-TTg 11/01/2023 1295/QĐ-TTg V/v ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế
24/2020/TT-BCA 11/01/2023 24/2020/TT-BCA V/v ban hành biểu mẫu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
11/QĐ-BYT 09/01/2023 11/QĐ-BYT v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
42/2022/NĐ-CP 08/09/2022 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP